Regulamin Konkursu pt. Pomysł na odcinek związany z JS/TS do „Pieprz**** o kodzeniu” - Konkurs Code & Pepper sp. z o.o.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany „Regulamin” określa zasady, warunki uczestnictwa oraz tryb przeprowadzenia konkursu pod tytułem: [Pomysł na odcinek związany z JS/TS do „Pieprz**** o kodzeniu” - Konkurs Code&Pepper sp. z o.o.], dalej zwany „Konkurs”.
 2. Organizatorem Konkursu jest: CODE&PEPPER sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 / 302, 16-400 Suwałki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000509492, REGON: 200854635, NIP: 8442352987, kapitał zakładowy: 5 250 zł, pokryty w całości, zwany dalej „Code&Pepper” lub „Organizator Konkursu”.
 3. Konkurs nie jest loterią ani grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2023.227).
 4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia związana zawodowo z branżą informatyczną.
 5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 6. Uczestnik Konkursu przed przystąpieniem do Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 7. Przystąpienie do Konkursu, a zwłaszcza wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, jest jednoznaczne z tym, że Uczestnik Konkursu: (i) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu; (ii) potwierdza, że spełnia wszystkie wymogi Regulaminu; jak również (iii) oświadcza i gwarantuje, że nie istnieją jakiekolwiek okoliczności, które uniemożliwiały jego udział w Konkursie. Co więcej, niezależnie od tego postanowienia (i bez wpływu na nie) Organizator Konkursu może nadto przewidzieć wymóg dodatkowego zaznaczenia (check box’a) przez Uczestnika Konkursu potwierdzającego zapoznanie się z treścią Regulaminu, w tym jego akceptacji i zgody na działa przewidziane Regulaminem.
 8. Konkurs jest przejawem realizacji szeroko rozumianych działań biznesowych Code&Pepper, w tym strategii Code&Pepper w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a zwłaszcza wiąże się z pozyskaniem inspiracji/pomysłu na tematykę odcinka do prowadzonej przez Code&Pepper serii pod tytułem „Pieprz**** o kodzeniu” (Cel Code&Pepper w ramach organizacji Konkursu). Organizator Konkursu prowadzi szeroko rozumiane działania wizerunkowe, marketingowe, rozwojowe, zwłaszcza w celu poszerzenia swojej działalności gospodarczej, w tym pozyskania potencjalnych kontaktów i partnerów biznesowych, jak również osób mogących potencjalnie współpracować z Code&Pepper.
 9. Organizator Konkursu uprawniony jest do dowolnej formy i sposobu promowania Konkursu. Promowanie konkursu będzie odbywało się zwłaszcza w ramach: a) konferencji DevJS Summit, która odbywa się 19 Kwietnia 2023 roku i jest organizowana przez TECHEVENTS SPÓŁKA Z O.O., w tym inne związane z tym towarzyszące działania promujące, zarówno organizatora konferencji, jak również innych podmiotów zaangażowanych w promowanie. b) profilu Code&Pepper na portalu LinkedIn.

§ 2 Data rozpoczęcia i zakończenia Konkursu

 1. Konkurs rozpocznie się w dniu 18 kwietnia 2023r. o godzinie 9:00 (lokalnego czasu polskiego), dalej “ Data rozpoczęcia Konkursu ” i zakończy się w dniu 19 kwietnia 2023r. o godzinie 18:00 (lokalnego czasu polskiego), dalej “Data zakończenia Konkursu”, łącznie okres ten zwany „Czas trwania Konkursu”.
 2. Czas trwania Konkursu skorelowany jest z funkcjonowaniem Formularza Zgłoszeniowego, który umożliwia zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie Zadania Konkursowego.
 3. W Czasie trwania Konkursu, zainteresowana osoba uczestnictwem w Konkursie może wziąć udział w Konkursie.
 4. Zastrzega się, że w Czasie trwania Konkursu Uczestnictwo w Konkursie, w tym przesłanie Zadania Konkursowego winno nastąpić w czasie odpowiednim, a zwłaszcza uwzględniającym potencjalne ryzyko problemów technicznych, typu związane z: połączeniem internetowym lub chwilową nieprawidłowością funkcjonowania narzędzi informatycznych. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie.

§ 3 Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która jednocześnie: (i) jest pełnoletnia i w pełni zdolna do czynności prawnych; (ii) spełnia wszystkie warunki określone w Regulaminie; (iii) zaakceptowała Regulamin; (iv) jest związana zawodowo z branżą informatyczną oraz (v) prawidłowo uzupełniała formularz Zgłoszenia Konkursowego i przesłała Zadanie Konkursowe, dalej zwany „Uczestnikiem Konkursu”.
 2. Istotnym elementem założeń Konkursu jest okoliczność zgodnie, z którą w przypadku wyłonienia Zwycięzcy Konkursu, Organizator Konkursu będzie uprawniony do ujawnienia tożsamości Zwycięzcy Konkursu zwłaszcza poprzez wskazanie jego imienia, nazwiska, jak również zamieszczenie odnośnika do jego imiennego profilu na portalu LinkedIn, w przypadku, gdy Code&Pepper zamieści post o Konkursie na tym portalu o wyłonieniu zwycięzcy. Okoliczność ta stanowi istotny element założeń Konkursu (umowy), co oznacza, że sprzeciwienie się Zwycięzcy Konkursu, co do ujawnienia jego tożsamości jako zwycięzcy będzie jednoznaczne z jego zrzeczeniem się prawa do Nagrody i wyeliminowaniem jego uczestnictwa w Konkursie, a w takim przypadku Code&Pepper będzie uprawniony do wyłonienia innego zwycięzcy spośród pozostałych Uczestników Konkursu.
 3. W Konkursie nie może brać udziału personel Code&Pepper (w szczególności pracownicy, zleceniobiorcy, współpracownicy prowadzący jednoosobową działalności gospodarcze).
 4. Rejestracja uczestnictwa w Konkursie odbywa się przez uzupełnienie przez Uczestnika Konkursu Formularza Zgłoszeniowego.
 5. Uczestnik Konkursu nie otrzymuje wynagrodzenia za udział w Konkursie, w szczególności za udzielenie zgód lub innych przewidzianych w Regulaminie upoważnień, zwłaszcza licencji i zgody na wykonywanie praw, zwłaszcza zależnych.
 6. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu (właściwe uzupełnienie i przesłanie Formularza Zgłoszeniowego) – oświadcza, że:

a) powstałe w związku z Konkursem treści nie naruszają w żaden sposób: (i) przepisów obowiązującego prawa; jak również (ii) jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich;

b) jest (i) autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2022.2509), dalej „Prawo autorskie”, jakie zgłasza w ramach Konkursu; jak również, że (ii) jego autorskie prawa majątkowe i osobiste do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone; oraz

c) ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora za jakiekolwiek wady, jak również niezgodności z prawdą składanych oświadczeń, zwłaszcza tych określonych powyżej i zwalnia Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tymi oświadczeniami, a zwłaszcza w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw;

 1. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do zaniechania bądź niepodejmowania jakiejkolwiek działalności, która mogłaby w jakikolwiek sposób naruszać prawa, w tym prawa własności intelektualnej Organizatora Konkursu.
 2. Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a) znany jest mu cel, dla którego prowadzony jest Konkurs, w tym cel opracowania Zadania Konkursowego, które to wszelkie opracowania związane z udziałem w Konkursie, w całości lub części zostaną przez Organizatora Konkursu wykorzystane; oraz

b) wyraża zgodę to nieodpłatne wykorzystanie przez

 1. Organizatora Konkursu. Organizator Konkursu jest uprawniony do weryfikacji czy Uczestnik Konkursu spełnia warunki określone w Regulaminie. Organizator Konkursu z uprawnienia weryfikacji może korzystać w dowolny sposób, a zwłaszcza w sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że Uczestnik Konkursu:

a) narusza zasady Regulaminu;

b) narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

 1. Organizator Konkursu jest uprawniony do żądać od Uczestnika Konkursu złożenia dodatkowych informacji, oświadczeń lub wyjaśnień, w zależności od decyzji Organizatora Konkursu e-mailowo lub na piśmie, poprzez podanie przez Uczestnika Konkursu dodatkowych informacji, danych, bądź doręczenia dokumentów niezbędnych do zgodnego uczestnictwa w Konkursie.
 2. Organizator Konkursu jest uprawniony bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń czy konsultacji, do wykluczenia z Konkursu Uczestnika Konkursu według własnego uznania, z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody. Przyjmuje się, że przyczyną wykluczenia z Konkursu może być, zwłaszcza:

a) Niespełnienie wymogów uczestnictwa w Konkursie,

b) Naruszenie postanowień Regulaminu, w tym dobrych obyczajów,

c) Niespełnienie warunku udzielenia dodatkowych informacji, oświadczeń lub wyjaśnień, o których mowa w Regulaminie,

d) Podjęcie innych działań przez Uczestnika Konkursu, które noszą znamiona działań nieetycznych lub noszą znamiona przestępstwa lub wykroczenia.

 1. W przypadku identyfikacji działań Uczestnika Konkursu, które: (i) nie są zgodne z Regulaminem, (ii) przejawiają próby wywarcia przez Uczestnika Konkursu wpływu na przyznanie Nagród, to Uczestnik Konkursu wykluczony z Konkursu, w konsekwencji zostanie pominięty w procesie przyznawania Nagród. Organizator Konkursu nie jest zobowiązany do informowania o wykluczeniu ani o motywach tego wykluczenia.

§ 4 Formularz przystąpienia do Konkursu

 1. Formularz Zgłoszeniowy jest jednoetapowy, co oznacza, że w momencie zapisu do Konkursu Uczestnik Konkursu będzie poproszony również o jednoczesne przesłania opracowanego Zadania Konkursowego.
 2. Wzięcie udziału w Konkursu przez Uczestnika Konkursu następuje w sposób określony w Regulaminie, poprzez prawidłowe: (i) uzupełnienie przez Uczestnika Konkursu udostępnionego przez Organizatora formularza zgłoszenia do Konkursu, zwanego dalej „Formularzem Zgłoszeniowym”; (ii) zgodne postępowanie z wymaganiami, jak i przewiduje Formularz Zgłoszeniowy, w tym Regulamin; oraz (iii) zatwierdzenie/przesłanie Formularza zgłoszeniowego wraz z osobiście opracowanym przez Uczestnika Konkursu rozwiązaniem Zadania Konkursowego zgodnie z Formularzem Zgłoszeniowym i za jego pośrednictwem.
 3. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego wraz z osobiście opracowanym przez Uczestnika Konkursu rozwiązaniem Zadania Konkursowego następuje w ramach prawidłowego postępowania Uczestnika Konkursu z etapami przewidzianymi Formularzem Zgłoszeniowym.
 4. Formularz Zgłoszeniowy został opracowany z wykorzystaniem dedykowanego narzędzia i jest dostępny pod linkiem: https://careers.codeandpepper.com/konkurs
 5. Zadania Konkursowe nie mogą być udostępnione Organizatorowi Konkursu w jakiejkolwiek innego formie niżeli za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego.

§ 5 Zadanie konkursowe

 1. Konkurs polega na opracowaniu rozwiązania jednego (1) Zadania Konkursowego.
 2. Zadanie Konkursowe polega na:

a) przedstawieniu pomysłu na odcinek związany z JavaScript/TypeScript (JS/TS) do serii prowadzonej przez Code&Pepper pod tytułem „Pieprz**** o kodzeniu”.

 1. Forma opracowania Zadania Konkursowego jest dowolna, jednak przy założeniu, że: (i) Formularz Zgłoszeniowy dopuszcza jego przesłanie, oraz (ii) odczyt rozwiązania Zadania Konkursowego będzie możliwy do bezpośredniego odczytu przez Organizatora Konkursu bez konieczności podejmowania jakichkolwiek dodatkowych działań lub czynności.
 2. Wszelkie działania Uczestnika Konkursu, jak również wszelki prace, działania lub treści przygotowywane przez Uczestnika Konkursu w ramach Konkursu, dalej łącznie “Zadanie Konkursowe” nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności nie mogą:

a) naruszać jakichkolwiek praw autorskich, osobistych, czy praw własności przemysłowej, jak również tożsamości osób powszechnie znanych ani innych treści chronionych prawami własności intelektualnej;

b) zawierać treści o charakterze obraźliwym, niemoralnym, zniesławiającym, nieetycznym, ksenofobicznym, pornograficznym, jak również natury politycznej;

c) przejawiać w jakiejkolwiek formie charakteru dyskryminacji, nienawiści wobec jakiejkolwiek osoby lub osób, zwłaszcza ze względu na jej/ich pochodzenie, tożsamość etniczną, rasę, wyznanie, orientację seksualną czy poglądy polityczne;

d) stanowić groźby bezprawnej lub wzywać do popełnienia wykroczenia, przestępstwa, aktu terroryzmu, ani też propagować zbrodni wojennych czy zbrodni wobec ludzkości;

e) promować towarów uzyskanych nielegalnie czy z naruszeniem jakichkolwiek przepisów;

§ 6 Brak reklamacji i procedury odwoławczej

 1. Organizator Konkursu w ramach Konkursu nie przewiduje procedury odwoławczej ani reklamacyjnej.
 2. W związku z udziałem w Konkursie nie przysługuje odwołanie ani reklamacja.
 3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż w ramach Konkursu nie jest przewidziana żadna procedura odwoławcza lub inna o charakterze reklamacyjnym, a ponadto oświadcza, że zrzeka się wszelkich roszczeń, które mogą przysługiwać Uczestnikowi Konkursu w związku z jego udziałem w Konkursie.
 4. Zrzeczenie się, o którym mowa w ustępie powyżej nie dotyczy Zwycięzcy Konkursu w zakresie przysługującej jemu Nagrody.

§ 7 Zwycięzca Konkursu, Nagroda, Sposób wyłaniania Zwycięzcy Konkursu

 1. Zwycięzcą Konkursu jest Uczestnik Konkursu, który wygrał przewidzianą w Konkursie Nagrodę, zwany dalej „Zwycięzcą Konkursu”.
 2. W ramach konkursu przewidziana jest jedna (1) nagroda, ufundowana przez Organizatora Konkursu, zwana dalej „Nagrodą”.
 3. Nagrodą jest karta podarunkowa o wartości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto do wykorzystania w sklepie RTV Euro AGD.
 4. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny lub nagrodę innego rodzaju.
 5. Żeby otrzymać Nagrodę należy udzielić najlepszej odpowiedzi/rozwiązania w ramach Zadania Konkursowego.
 6. Nagroda przyznawana jest Zwycięzcy Konkursu poprzez jej przesłanie z wykorzystaniem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez Zwycięzcę Konkursu w Formularzu Zgłoszeniowym, po uprzednim zweryfikowaniu Zwycięzcy Konkursu (zwłaszcza jego tożsamości, potwierdzenia jego akceptacji postanowień Regulaminu) i oświadczeniu Zwycięzcy Konkursu o przyjęciu Nagrody. Okoliczność ta wyłącza konieczność dodatkowego protokołowania odbioru Nagrody, jednakże nie pozbawia Organizatora Konkursu prawa do szerokorozumianych działań protokolarnych w tym zakresie lub innego potwierdzenia przyjęcia/otrzymania Nagrody, a Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do współdziałania w tym zakresie, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.
 7. Wyłonienia Zwycięzcy Konkursu dokonuje Organizator Konkursu, według własnego, swobodnego uznania, na podstawie:

a) Formalnej oceny Zadania Konkursowego, przy łącznym spełnieniu następujących warunków: i. Zostało opracowane zgodnie z treścią Zadania Konkursowego (na temat),

ii. Autorem jest Uczestnik Konkursu,

iii. Jest przejawem działalności twórczej, o indywidualnych charakterze Uczestnika Konkursu,

iv. Spełnione zostały wymogi przewidziane Regulaminem, oraz jednocześnie

b) Merytorycznej oceny otrzymanych Zadań Konkursowych, kierując się zwłaszcza następującymi kryteriami:

i. Kreatywność;

ii. Zaangażowanie rozumiane jako wskazanie tytułu wraz z propozycją poruszanych wątków

iii. Atrakcyjność tematu

iv. Jakość wykonania;

v. Humor;

 1. Organizator Konkursu nie jest zobowiązany do przedstawienia jakichkolwiek dodatkowych wyjaśnień czy motywów związanych z wyłonieniem Zwycięzcy Konkursu.
 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do realizacji działań mających na celu potwierdzenie osoby Zwycięzcy Konkursu, w tym kontaktu ze Zwycięzcą Konkursu, zwłaszcza kontaktu telefonicznego.
 3. Organizator Konkursu wskazuje, że:

a) Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony przez Organizatora Konkursu w dniu 20 kwietnia 2023 r.

b) Organizator Konkursu będzie uprawniony do ujawnienia tożsamości Zwycięzcy Konkursu zwłaszcza poprzez wskazanie jego imienia, nazwiska, jak również zamieszczenie odnośnika do jego imiennego profilu na portalu LinkedIn, w przypadku, gdy Code&Pepper zamieści post o Konkursie na tym portalu o wyłonieniu zwycięzcy.

c) Ogłoszenie Zwycięzcy Konkursu nastąpi poprzez zamieszczenie informacji o Zwycięzcy Konkursu na profilu Code&Pepper na portalu społecznościowym LinkedIn, wraz ze wskazaniem imienia, nazwiska, jak również zamieszczenie odnośnika do imiennego profilu Zwycięzcy Konkursu na portalu LinkedIn w ramach postu z ramienia Code&Pepper.

*Nie wyłącza możliwości dodatkowego obwieszczenia Zwycięzcy Konkursu za pośrednictwem innych kanałów.

 1. W przypadku gdy w związku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zwłaszcza prawa podatkowego, w ramach przyznania Nagrody na rzecz Zwycięzcy Konkursu, powstanie obowiązek zapłaty podatku, to przyjmuje się, że obowiązek ten obciąża Zwycięzcę Nagrody, a ponadto przypadku gdy z natury tego zobowiązania podatkowego wynikałoby, że spoczywa on (pośrednio lub bezpośrednio) na Organizatorze Konkursu, zwłaszcza co do jego zapłaty w imieniu Zwycięzcy Konkursu, to przyjmuje się suma pieniężna należnego podatku od Nagrody zawierała się w ramach Nagrody i Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest we własnym zakresie do właściwego rozliczenia podatkowego.

§ 8 Prawo Własności Intelektualnej w ramach udziału w Konkursie, w tym opracowanego Zadania Konkursowego

 1. W momencie rozpoczęcia Zadania Konkursowego, a najpóźniej w momencie przesłania Zadania Konkursowego za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego, Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi Konkursu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony, na terytoriach państw całego świata, zwłaszcza Polski wraz z prawem udzielania dalszych licencji do Zadania Konkursowego, stanowiącego utwór lub przedmiot praw pokrewnych, w rozumieniu Prawa Autorskiego, jak również do innych materiałów powstałych w związku z udziałem w Konkursie. A ponadto, w przypadku Zwycięzcy Konkursu w stosunku do opracowanego przez niego Zadania Konkursowego, jak również innych materiałów powstałych w związku z jego udziałem w Konkursie, Zwycięzca Konkursu w momencie wyłonienia przez Organizatora Zwycięzcy Konkursu, a najpóźniej w momencie odbioru przez Zwycięzcę Konkursu Nagrody, udziela Organizatorowi Konkursu wyłącznej i nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony, na terytoriach państw całego świata, zwłaszcza Polski wraz z prawem udzielania dalszych licencji do Zadania Konkursowego, stanowiącego utwór lub przedmiot praw pokrewnych, w rozumieniu Prawa Autorskiego, jak również do innych materiałów powstałych w związku z udziałem w Konkursie.
 2. Licencja wraz z prawem udzielania dalszych licencji, o której mowa w ustępie powyżej jest udzielana na wszelkich możliwych polach eksploatacji (w tym również zakresie), w tym niezbędnych do zrealizowania celów Organizatora Konkursu w związku z prowadzonym Konkursem, a w szczególności na następujących pół eksploatacji i w następującym zakresie:

a) dokonywania wszelkich niezbędnych czynności zwłaszcza takich jak utrwalanie, zwielokrotniania, rozpowszechnianie, modyfikacja w celu realizacji działań wynikających z istoty Konkursu i celów Organizatora Konkursu, w tym wykorzystania opracowanego przez Zadania Konkursowego w celach Organizatora Konkursu – zarówno w całości lub w części.

b) tworzenia – w oparciu o Zadanie Konkursowe lub jego części, a także z wykorzystaniem Zadania Konkursowego lub jego części – opracowań, zajawek, skrótów, podcastów, materiałów audio-wideo, tekstów, a także korzystanie z nich;

c) łączenia – Zadania Konkursowego, w tym jego fragmentów z innymi materiałami, wytworami intelektu bądź nie, utworami, także takimi, które nie powstały w wyniku Zadania Konkursowego;

d) opracowywania na podstawie Zadania Konkursowego, w tym z jego użyciem jakichkolwiek treści, wzorów, publikacji, tekstów, podcastów, materiałów audio-wideo, a także korzystanie, rozpowszechnianie i rozporządzanie takimi opracowaniami;

e) utrwalania i zwielokrotniania, w tym również fragmentów, słów kluczowych, myśli, egzemplarzy, kopii, oraz opracowań – utrwalanie, wytwarzanie, dokonywanie zapisów i zwielokrotnień (trwałe lub czasowe) w nieograniczonej liczbie egzemplarzy i wydań, wszelkimi technikami, w tym zwłaszcza techniką cyfrową, informatyczną, magnetyczną, poligraficzną, w dowolnym systemie i formacie, na wszelkich nośnikach – zarówno w całości lub w części;

f) obrotu oryginałem utrwalenia i egzemplarzami - bez względu na postać, technikę i formę, ich utrwalenia oraz zwielokrotnienia, na wszelkich nośnikach, w nieograniczonej liczby egzemplarzy i edycji, wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem lub inna forma udostępniana zapisów utrwaleń lub nośników;

g) rozpowszechniania (zarówno w całości lub w części), zwłaszcza poprzez:

i. publiczne wyświetlanie, upublicznianie, zamieszczanie na portalach społecznościowych (zwłaszcza typu LinkedIn) i innych;

ii. nadanie telewizyjne lub inne online (w tym streaming), zwłaszcza typu YouTube, (w tym transmisję na żywo lub nie),

iii. jak również reemitowanie zwłaszcza za pomocą wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej, elektronicznie, analogowo, cyfrowo, za pomocą platform cyfrowych, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telewizji mobilnej; jak również wszelkie inne publiczne udostępnienie w sposób, aby każdy (zwłaszcza podmiot, w tym osoba) mogła mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, za pośrednictwem Internetu, w mediach społecznościowych (m.in. LinkedIn), w serwisach YouTube itp., zwłaszcza za pośrednictwem baz danych, serwerów lub innych urządzeń i systemów, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie – niezależnie od możliwości zapisu lub nie;

 1. Niezależnie po postanowień powyżej, Zwycięzca Konkursu – oświadcza, zobowiązuje się i gwarantuje, że – z chwilą otrzymania nagrody przenosi na Organizatora Konkursu, bez dodatkowego wynagrodzenia, wszelkie majątkowe prawa autorskie do Zadania Konkursowego, w tym wszelkich towarzyszących szerokorozumianych materiałów powstałych przy jego udziale w Konkursie, (i) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, jak również (ii) na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności tych wskazanych powyżej, wraz z (iii) prawem ich dalszego przeniesienia na inne podmioty.
 2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę i udziela Organizatorowi Konkursu wyłącznego prawa do wykonywania, jak również zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie autorskich praw zależnych względem utworów stanowiących elementy Zadania Konkursowego, w tym jego opracowań.
 3. Uczestnik Konkursu oświadcza i zobowiązuje się do tego, że:

a) nie będzie wykonywał osobistych praw autorskich w stosunku Zadania Konkursowego, jak również wszelkich treści towarzyszących związanych jego udziałem w Konkursie; oraz

b) nie będzie wykonywań jego uprawnień w zakresie dóbr osobistych w stosunku do Organizatora Konkursu, jak również jakiegokolwiek jego następy prawnego.

 1. Zwycięzca Konkursu:

a) oświadcza, że – bez dodatkowego wynagrodzenia lub innego ekwiwalentu – zobowiązuje się do niezbędnego dodatkowego współdziałania z Organizatorem Konkursu, w szczególności poprzez złożenie wszelkich niezbędnych oświadczeń w ramach praw, udzielenia wszelkich wymaganych zgód oraz zezwoleń do prawidłowego i zgodnego z prawem zrealizowania przedmiotu niniejszego Konkursu (w tym celu Organizatora Konkursu), w tym zwłaszcza do przeniesienia praw autorskich.

b) wyraża zgodę i udziela Organizatorowi Konkursu wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie autorskich praw zależnych względem utworów stanowiących elementy Zadania Konkursowego, w tym również jego opracowań (zarówno w całości lub w części).

c) zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich w odniesieniu do swojego Zadania konkursowego, jak również uprawnień w zakresie dóbr osobistych w stosunku do Organizatora Konkursu, jak również jakiegokolwiek jego następy prawnego.

§ 9 Ochrona Danych Osobowych

 1. Wzięcie udziału w Konkursie (w tym również inne czynności towarzyszące, w tym podejmowanie czynności zmierzających do wzięcia udziału w Konkursie) wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Code&Pepper. Pełna nazwa administratora danych osobowych to: CODE&PEPPER sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 / 302, 16-400 Suwałki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000509492, REGON: 200854635, NIP: 8442352987, dalej zwana również „CODE&PEPPER sp. z o.o.” lub “Spółka”.
 3. Code&Pepper przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnych do realizacji celów, w których dane te zostały pozyskane.
 4. Code&Pepper będzie przetwarzało pozyskane dane osobowe w celach związanych z: (i) Konkursem, (ii) realizacją własnych uzasadnionych interesów, tj. - do celów marketingowych i promujących swoją działalność, zwłaszcza poprzez (nawiązanie kontaktu z osobami, których dane dotyczą, promowanie współpracy, nawiązywanie współpracy, promowanie własnych produktów lub usług, promowanie innowacyjności, jak również inne uzasadnione działania związane z profilem biznesowym Code&Pepper); - do celów związanych z zabezpieczeniem się przez ewentualnymi roszczeniami i obroną swoich praw, w tym ochroną materialnych i niematerialnych dóbr Code&Pepper; jak również (iii) zapisem do wysyłki Newslettera Code&Pepper.
 5. Wskazany w (iii) ustępu powyżej zapis do wysyłki Newslettera prowadzonego przez Code&Pepper jest dobrowolny i nie stanowi on wymogu koniecznego do wzięcia udziału w Konkursie.
 6. Każda osoba fizyczna, a zwłaszcza Uczestnik Konkursu winna zapoznać się z klauzulą obowiązku informacyjnego, poniżej.
 7. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Spółka informuje, że:

a) Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

i. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z: (i) Pani/Pana udziałem w Konkursie, jak również (ii) realizacją uzasadnionych interesów Code&Pepper, które polegają na przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych tj.: do celów marketingowych i promujących działalność Code&Pepper, zwłaszcza poprzez (nawiązanie kontaktu lub współpracy, promowanie współpracy, promowanie lub marketing własnych produktów lub usług, promowanie innowacyjności, organizację konkursów, w tym ich inicjowanie, jak również inne uzasadnione działania związane z profilem biznesowym Code&Pepper), jak również do celów związanych z zabezpieczenia się przez ewentualnymi roszczeniami i obroną swoich praw, w tym ochroną materialnych i niematerialnych dóbr Code&Pepper.

 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (umowa - będąca wynikiem akceptacji Regulaminu), jak również art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora danych osobowych). W tym również pochodną wskazanych działań i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych może być również przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie. ii. W przypadku dobrowolnego dodatkowego zapisu do prowadzonego przez Code&Pepper Newslettera, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w niezbędnym zakresie w celach związanych wysyłką Newslettera Code&Pepper i otrzymywania materiałów związanych z szerokorozumianą działalnością Code&Pepper, zwłaszcza materiałów promocyjnych, publicystycznych, technologicznych/naukowych, dostępu do podcastów, jak również informacji o organizacji wydarzeń takich jak szkolenia, warsztaty, konferencje, konkursy i inne, (dalej również łącznie „Wysyłka Newslettera Code&Pepper”.
 3. Kliknięcie za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego do Konkursu dedykowanego linku/klawisza/odznaczenie checkbox’a – „ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA PROWADZONEGO PRZEZ CODE&PEPPER” (lub o analogicznej treści) jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Code&Pepper Pani/Pana danych osobowych w ramach Wysyłki Newslettera Code&Pepper.
 4. Wyrażona w ten sposób zgoda stanowi również akceptację (zgodę) na otrzymywanie od Code&Pepper informacji handlowych w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które mogą zostać zamieszczone w przesyłanych materiałach lub wiadomościach, a przesyłane drogą elektroniczną (e-mail).
 5. Jednocześnie informujemy, że zawsze może Pani/Pan zmienić swoją decyzję. Wyrażoną zgodę można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ww. celach Wysyłki Newslettera Code&Pepper jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a ponadto art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE).
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości Wysyłki Newslettera Code&Pepper.

iii. Jednocześnie informujemy, że wyżej wymienione cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych odnoszą się do procesu przetwarzania danych osobowych, o którym jest Pani/Pana aktualnie informowana. Oznacza to, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach i na innych podstawach prawnych, w szczególności w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są już przetwarzane w ramach innego procesu przetwarzania danych osobowych przez CODE&PEPPER sp. z o.o.

b) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

i. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

c) Odbiorcy danych osobowych

i. Zgodnie z RODO, Spółka może korzystać z podmiotów przetwarzających (procesorów) i powierzyć im przetwarzanie danych osobowych. Spółka informuje, że będzie przekazywać dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzyła ich przetwarzanie. Do kategorii tych odbiorców należą: dostawcy rozwiązań infrastruktury IT, podwykonawcy, dostawcy i podmioty współpracujące ze Spółką, świadczące usługi obsługi administracyjnej, księgowo-finansowej, kadrowej, usługi doradcze i inne usługi zamówione przez Spółkę. Podmioty te mogą wykorzystywać również dalsze podmioty przetwarzające. W szczególności wskazuje się, że Organizator Konkursu wykorzystuje zewnętrznego dostawcę rozwiązania IT w ramach zgłoszeń w Konkursie tj. MailerLite Limited, spółka zarejestrowana w Irlandii pod adresem Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Irlandia, któremu powierza przetwarzanie danych osobowych.

ii. Dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), na zasadach określonych w rozdziale V RODO, a w takim przypadku Spółka stosuje się do tych wymów RODO i transfer danych osobowych poza EOG może opierać się m.in. na podstawie Standardowych Klauzul Umownych. Dodatkowe informacje w zakresie transferu danych osobowych poza EOG Spółka udostępnia w publikowanych przez Spółkę informacjach dot. przetwarzania danych osobowych, jak również pod adresem kontaktowym.

iii. Spółka nie będzie udostępniać Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom, chyba że udostępnienie będzie dopuszczalne przepisami prawa, w szczególności, gdy będzie ono wynikało z przepisów prawa lub stosunku prawnego łączącego Panią/Pana ze Spółką. W związku z tym precyzuje się, że zgodnie z Regulaminem i w zakresie wskazanym w Regulaminie upublicznione zostaną informacje o Zwycięzcy Konkursu.

d) Okres przetwarzania danych osobowych i. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji ww. celów, a gdy wymóg przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów prawa, przez okres określony w tych przepisach.

ii. Informuje się, że:

 1. W ramach umowy przez okres jej trwania (dopóki nie wygaśnie stosunek prawny łączący strony), w tym również przez okres ochrony przed roszczeniami, zwłaszcza gdy będzie to uzasadnione okolicznościami. Code&Pepper może również skrócić okres przetwarzania danych, jeżeli uzna, że z istoty umowy jest to rozsądne.

 2. W ramach uzasadnionego interesu Code&Pepper: (i) przez okres trwania innych podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a po ich ustaniu przez okres niezbędny do realizacji tych celów, jednak nie dłuższy jak 12 miesięcy, zwłaszcza w przypadku działań marketingowych/promujących; (ii) przez okres niezbędny do realizacji tych celów, jednak nie dłuższy jak 12 miesięcy, zwłaszcza w przypadku działań marketingowych/promujących,

 3. W ramach Wysyłki Newslettera Code&Pepper do momentu skutecznego wypisania się z Wysyłki Newslettera Code&Pepper.

iii. Sygnalizuje się, że każdym jednak przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie do realizacji celu ich przetwarzania.

iv. W przypadku zgłoszenia przysługującego Pani/Panu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, do momentu jego uwzględnienia. W przypadku odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych od momentu jej skutecznego odwołania.

v. Informujemy, że okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może zostać wydłużony w szczególności w razie zmiany stanu faktycznego lub prawnego, jak również, gdy byłoby to uzasadnione do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

e) Prawa osób, których dane dotyczą i. W przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 15, 16, 17, 18, 20 i 21 RODO, przysługuje Pani/Panu: prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

ii. Code&Pepper dodatkowo informuje, że dostęp do wyżej wymienionych przepisów prawa jest powszechnie dostępny, jak również wyciąg do przepisów punktu powyżej został zamieszczony przez Code&Pepper na stronie https://careers.codeandpepper.com/cookies

iii. Ponadto, ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polski jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.

f) Kontakt e-mail: rodo@codeandpepper.com listownie: CODE&PEPPER sp. z o.o., ul. Innowacyjna 1 / 302, 16-400 Suwałki

§ 10 Zmiany Regulaminu

 1. Code&Pepper zastrzega sobie możliwość zmiany treści Regulaminu do momentu rozpoczęcia Konkursu oraz w jego trakcie.
 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, takich jak w szczególności: zmiana przepisów prawa lub ich wykładni przez władze publiczne, nałożenie na Organizatora przez organy władzy publicznej określonych obowiązków, mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu, zmiana zakresu świadczonych usług, przeciwdziałanie nadużyciom, usprawnienie świadczenia usług.
 3. Wejście w życie Zmiany Regulaminu następuje z dniem ich opublikowania przez Code&Peeper na stronie internetowej lub w miejscu, z którym był zamieszczony pierwotnie Regulamin, chyba inny termin wejścia w życie wynika ze Zmian Regulaminu.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Okres wypowiedzenia licencji udzielonych na mocy Regulaminu wynosi 5 lata.
 2. W przypadku gdy któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu byłoby obarczone jakąkolwiek wadą, w szczególności byłoby nieważne, nieskuteczne, zarówno w całości, jak i w części, to okoliczność ta nie wpływa na pozostałe postanowienia Regulaminu.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z funkcjonowaniem Formularza Zgłoszeniowego oraz przebiegiem Konkursu, jeżeli wynikły one z przyczyn losowych, zwłaszcza: utrata połączenia internetowego i inne problemy techniczne, oraz na skutek okoliczności, których nie mógł przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec - siła wyższa.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym również za niezadowolenie lub rozczarowanie Uczestnika Konkursu, w wyniku udziału w Konkursie lub w wyniku przyjęcia Nagrody przez Zwycięzcę Konkursu.
 5. Kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane będą na bieżąco przez Code&Pepper i zaangażowany przez Code&Pepper personel odpowiedzialny, w szczególności za nadzór nad przebiegiem Konkursu.
 6. Code&Pepper życzy powodzenia ;)