Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych potencjalnych pracowników/współpracowników Code & Pepper Sp. z o.o.

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Code & Pepper Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 / 302, 16-400 Suwałki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000509492, REGON: 200854635, NIP: 8442352987, (dalej zwana „Code & Pepper Sp. z o.o.”, “Spółka”).

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją prowadzoną przez Code & Pepper Sp. z o.o. na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje, w tym również w celach kontaktowych w ramach nawiązywania potencjalnej współpracy lub pracy z Code & Pepper Sp. z o.o. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ww. celach jest zgoda — art . 6 ust. 1 lit. a) RODO – Pani/Pana zgoda jest wyrażana poprzez działanie tj. w drodze jednoznacznej, potwierdzającej czynności, jaką jest przesłanie przez Panią/Pana aplikacji za pośrednictwem dedykowane strony internetowej https://careers.codeandpepper.com/ lub e-mailowo na adres osoby z personelu Code & Pepper Sp. z o.o. (adres poczty elektronicznej w domenie codeandpepper.com. Czynność ta jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Code & Pepper Sp. z o.o.Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z udziałem w rekrutacji prowadzonej przez Code & Pepper Sp. z o.o.

Jednocześnie informujemy, że zawsze może Pani/Pan zmienić swoją decyzję. Wyrażoną zgodę można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wyrażona w ten sposób zgoda stanowi również akceptację (zgodę) na otrzymywanie od Spółki informacji handlowych w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną w związku z prowadzoną rekrutacją, które to informacje handlowe mogą zostać zamieszczone w przesyłanych materiałach lub wiadomościach, a przesyłane drogą elektroniczną (e-mail).

W przypadku gdy aplikuje Pani/Pan na stanowisko w ramach zatrudnienia w Code & Pepper Sp. z o.o. w oparciu o Umowę o pracę, to Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Prawnie uzasadnionym interesem, o którym mowa powyżej [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] jest zabezpieczenie Code & Pepper Sp. z o.o. przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z roszczeń związanych z procesem rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Code & Pepper Sp. z o.o., o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jakim jest marketing własnych produktów lub usług oraz ochrona materialnych i niematerialnych dóbr Code & Pepper Sp. z o.o., jak również nawiązywanie relacji biznesowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji i realizacji szerokorozumianego kontaktu z Code & Pepper Sp. z o.o.

Jednocześnie informujemy, że wyżej wymienione cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych odnoszą się do procesu przetwarzania danych osobowych, o którym jest Pani/Pana aktualnie informowana. Oznacza to, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach i na innych podstawach prawnych, w szczególności w przypadku gdy współpracuje już Pani/Pan z Code & Pepper Sp. z o.o. lub gdy Pani/Pana dane osobowe są już przetwarzane w ramach innego procesu przetwarzania danych osobowych przez Code & Pepper Sp. z o.o.

Dodatkowe cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych

Niezależnie od określonych powyżej celów, jak również podstaw prawnych przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku ze złożeniem aplikacji, nie chcemy aby nasz kontakt ograniczał się wyłącznie do tego procesu rekrutacyjnego, na który Pani/Pana aplikuje.

Jeżeli chce Pani/Pan wziąć udział również w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o wyrażenie w tym celu zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych poprzez zaznaczenie dedykowanego checkbox’a w formularzu aplikacyjnych „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Code & Pepper Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Code & Pepper Sp. z o.o. i w związku z tym na archiwizację moich danych osobowych i pozostawanie w bazie potencjalnych pracowników/współpracowników Code & Pepper Sp. z o.o.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ww. celu jest zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zawsze może Pani/Pan zmienić swoją decyzję. Wyrażoną zgodę można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, który miałby być inicjowany przez Code & Pepper Sp. z o.o.

Dodatkowe cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji wspólnych projektów biznesowych poprzez udostępnienie mojego profilu zawodowego (CV) obecnym lub potencjalnym Klientom/Kontrahentom CODE&PEPPER sp. z o.o.

Niezależnie od określonych powyżej celów, jak również podstaw prawnych przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku ze złożeniem aplikacji, chcielibyśmy zwiększyć Pani/Pana szanse na nawiązanie z nami współpracy. Wiemy, że Pani/Pana umiejętności i doświadczenie zawodowe może być cenne przy realizacji przez Code & Pepper Sp. z o.o. produktów lub usług na rzecz Klientów/Kontrahentów lub potencjalnych Klientów/Kontrahentów Code & Pepper Sp. z o.o., co z kolei dla Pani/Pana może być ciekawą propozycją współpracy i rozwoju zawodowego.

Jeżeli chce Pani/Pan, aby niezależnie od prowadzonego procesu rekrutacyjnego, na który Pani/Pan aplikuje, Code & Pepper Sp. z o.o. mogło przedstawić Klientowi/Kontrahentowi Code & Pepper Sp. z o.o. lub potencjalnemu Klientowi/Kontrahentowi Code & Pepper Sp. z o.o. Pani/Pana osobę jako potencjalnego pracownika/współpracownika Code & Pepper Sp. z o.o. tj. na potrzeby potencjalnej współpracy z obecnym lub potencjalnym Klientem/Kontrahentem Code & Pepper Sp. z o.o. poprzez pokazanie Klientowi/Kontrahentowi Pani/Pana CV zawierającego Pani/Pana dane osobowe, a w szczególności: profil zawodowy, doświadczenie zawodowe, umiejętności, wykształcenie, dane personalne w tym zdjęcie, to prosimy o wyrażenie w tym celu odpowiedniej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez ich udostępnienie na rzecz obecnych lub potencjalnych Klientów/Kontrahentów Code & Pepper Sp. z o.o. poprzez zaznaczenie dedykowanego checkbox’a w formularzu aplikacyjnych „Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Code & Pepper Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych w formularzu aplikacyjnym oraz CV, a dotyczących między innymi mojego profilu zawodowego, doświadczenia, wykształcenia, jak również moich danych personalnych w tym zdjęcia, obecnym lub potencjalnym Klientom/Kontrahentom Code & Pepper Sp. z o.o. w celu zaprezentowania tym podmiotom mojej osoby jako potencjalnego pracownika/współpracownika Code & Pepper Sp. z o.o. lub członka dedykowanego zespołu na potrzeby tej współpracy.”

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ww. celu jest zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zawsze może Pani/Pan zmienić swoją decyzję. Wyrażoną zgodę można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, który miałby być inicjowany przez Code & Pepper Sp. z o.o.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Zgodnie z RODO, Spółka może korzystać z podmiotów przetwarzających (procesorów) i powierzyć im przetwarzanie danych osobowych. Spółka informuje, że będzie przekazywać dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzyła ich przetwarzanie. Do kategorii tych odbiorców należą: dostawcy rozwiązań infrastruktury IT, podwykonawcy, dostawcy i podmioty współpracujące ze Spółką, świadczące usługi obsługi administracyjnej, księgowo-finansowej, kadrowej, usługi doradcze i inne usługi zamówione przez Spółkę. Podmioty te mogą wykorzystywać również dalsze podmioty przetwarzające. W szczególności informuje się, że jednym z odbiorców Pani/Pana danych osobowych jest firma, z którą Code & Pepper Sp. z o.o. nawiązało współpracę i powierzyło przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia ww. badania w imieniu i na zlecenie Code & Pepper Sp. z o.o.

Dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), na zasadach określonych w rozdziale V RODO, a w takim przypadku Spółka stosuje się do tych umów RODO i transfer danych osobowych poza EOG może opierać się m.in. na podstawie Standardowych Klauzul Umownych. Dodatkowe informacje w zakresie transferu danych osobowych poza EOG Spółka udostępnia w publikowanych przez Spółkę informacjach dot. przetwarzania danych osobowych, jak również pod adresem kontaktowym.

Spółka nie będzie udostępniać Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom, chyba że udostępnienie będzie dopuszczalne przepisami prawa, w szczególności gdy będzie ono wynikało z przepisów prawa lub stosunku prawnego łączącego Panią/Pana ze Spółką (w szczególności zgody, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej).

Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji ww. celów, a gdy wymóg przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów prawa, przez okres określony w tych przepisach.

Informujemy więc, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od momentu realizacji ostatniego kontaktu z Panią/Panem. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, do momentu jej odwołania. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na potrzeby realizacji wspólnych projektów biznesowych poprzez udostępnienie mojego profilu zawodowego (CV) obecnym lub potencjalnym Klientom/Kontrahentom Code & Pepper Sp. z o.o. do momentu jej odwołania.

W przypadku zgłoszenia przysługującego Pani/Panu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, do momentu jego uwzględnienia. W przypadku odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych od momentu jej skutecznego odwołania.

Informujemy, że okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może zostać wydłużony w szczególności w razie zmiany stanu faktycznego lub prawnego, jak również, gdy byłoby to uzasadnione do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Prawa osób, których dane dotyczą

W przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 15, 16, 17, 18, 20 i 21 RODO, przysługuje Pani/Panu: prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ponadto, ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polski jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.

Kontakt

e-mail: rodo@codeandpepper.com listownie: Code & Pepper Sp. z o.o., ul. Innowacyjna 1 / 302, 16-400 Suwałki.