Polityka prywatności serwisu careers.codeandpepper.com

Niniejsza Polityka Prywatności przedstawia stosowane przez CODE&PEPPER sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach przy ul. Innowacyjna 1/302, 16-400 Suwałki, praktyki dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji osób odwiedzających strony lub podstrony Serwisu careers.codeandpepper.com. Pełny adres Serwisu to https://careers.codeandpepper.com/

Definicje

1.1. „administrator", "administrator danych osobowych", "ADO" – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;

1.2. „CODE&PEPPER”, „C&P”, „Organizacja”, „Spółka” – oznacza CODE&PEPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Innowacyjna 1 / 302, 16-400 Suwałki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr KRS: 0000509492, NIP: 8442352987, REGON: 200854635, kapitał zakładowy: 5 250,00 zł, będąca administratorem danych osobowych w rozumieniu niniejszej Polityki prywatności i art. 4 pkt 7 RODO;

1.3. "RODO" – oznacza ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1);

1.4. „Serwis” – oznacza prowadzoną przez CODE&PEPPER sp. z o.o. stronę internetową (witrynę) pod adresem careers.codeandpepper.com w tym jej wszelkie podstrony.

1.5. „Polityka prywatności” – oznacza niniejszy dokument przedstawiający stosowane przez CODE&PEPPER praktyki dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji osób odwiedzających strony lub podstrony Serwisu;

1.6. "dane osobowe", "dane" – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

1.7. "przetwarzanie" – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

1.8. "odbiorca" – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;

1.9. "strona trzecia" – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które - z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego - mogą przetwarzać dane osobowe;

1.10. "zgoda" – osoby, której dane dotyczą – oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości – za sprawą funkcjonowania w systemie prawnym różnych aktów prawnych ściśle ze sobą oddziałujących i mających odpowiednie zastosowanie do pewnych procesów przetwarzania danych osobowych – wyrażaną zgodę rozumie się przede wszystkim jako zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO, jak również (w zakresie w jakim okoliczność ta wynika z procesu przetwarzania danych osobowych) w rozumieniu innych przepisów prawa, w szczególności takich jak: Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2022.1648), Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344) wraz późniejszymi zmianami tych aktów prawnych;

1.11. „Użytkownik” – oznacza osobę fizyczną, która odwiedza Serwis lub korzysta z jakiejkolwiek funkcjonalności tego Serwisu. Ponadto, określenie użytkownik oznacza również podmiot korzystający z publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej lub żądający świadczenia takiej usługi;

Informacje ogólne

2.1. CODE&PEPPER podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia możliwie wysokiego poziomu ochrony danych osobowych i standardów dotyczących ich przetwarzania.

2.2. CODE&PEPPER informuje, że stosuje się do wymagań wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). W związku z tym CODE&PEPPER stosuje również środki ochrony danych zapewniające ich odpowiednie bezpieczeństwo i środki te na bieżąco monitoruje, w tym efektywnie podejmuje działania w celu identyfikacji potencjalnych ryzyk i zagrożeń w celu ich eliminacji lub minimalizacji.

2.3. Opracowanie i wprowadzenie niniejszej Polityki prywatności ma w szczególności na celu wskazanie stosowanych przez CODE&PEPPER praktyk dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji, w tym przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających strony lub podstrony Serwisu careers.codeandpepper.com

2.4. Polityka prywatności przedstawia w sposób rzetelny i przejrzysty dla Użytkownika istotne informacje dotyczące funkcjonującego Serwisu, jak również informacje o sposobach dotyczących przetwarzania przez CODE&PEPPER za jego pośrednictwem danych osobowych.

2.5. Prowadzony przez CODE&PEPPER Serwis – oznaczany jako „Careers” – powstał w celach związanych z szeroko rozumianym nawiązywaniem współpracy/pracy z CODE&PEPPER, w tym nawiązywania innych podobnych incydentalnych lub trwałych relacji i kontaktów w związku z prowadzoną przez CODE&PEPPER działalnością biznesową.

2.6. Każdy Użytkownik zobowiązany jest przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zapoznać się z niniejszą Polityką prywatności, jak również innymi publikowanymi za pośrednictwem Serwisu informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

2.7. CODE&PEPPER zastrzega sobie prawo do aktualizacji i modyfikacji niniejszej Polityki prywatności. Zmiany mogą zostać dokonane w dowolnym momencie i zostaną opublikowane na Serwisie w części dotyczącej Polityki prywatności w dowolny sposób – w szczególności może się to odbyć poprzez opublikowanie uaktualnionej wersji Polityki prywatności, poprzez dołączenie załącznika lub zamieszczenie odpowiedniej wzmianki.

2.8 Korzystanie z Serwisu, jest jednoznaczne z akceptacją jego warunków i treści niniejszej Polityki prywatności. W przeciwnym razie prosimy o niekorzystanie z Serwisu. Dalsze korzystanie z Serwisu po dokonaniu modyfikacji Polityki prywatności, jest jednoznaczne z ich akceptacją.

2.9. W razie wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności w odniesieniu do informacji zamieszczonych w Polityce prywatności, a tych zamieszczonych przez Organizację na stronie lub podstronie Serwisu bezpośrednio odnoszącej się do określonego tam procesu przetwarzania danych osobowych (w szczególności w ramach opracowanego dedykowanego kanału do komunikacji, aplikowania itd.), zastosowanie mają postanowienia tam określone.

2.10. Funkcjonalność Serwisu umożliwia Użytkownikowi swobodne wyrażenie decyzji co do gromadzenia i wykorzystywania przez Serwis Plików Cookie w ramach skryptu Google Analytics związanych z obecnością i aktywnością Użytkownika w Serwisie. Ponadto, w ramach tzw. ogólnego wykorzystania Plików Cookie, Użytkownik zobowiązany jest do weryfikacji ustawień swojej przeglądarki. Wyrażenie w tym zakresie decyzji (akceptacja/brak akceptacji) oraz zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności jest niezbędne w celu korzystania z Serwisu. Sposób wyrażania decyzji został opisany w dalszej części Polityki prywatności.

2.11. Ochrona prywatności najmłodszych jest bardzo ważna. Żadna część Serwisu nie jest przeznaczona dla osób poniżej trzynastego (13) roku życia.

Korzystanie z Serwisu i przetwarzanie danych osobowych

3.1. Korzystanie z Serwisu może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez CODE&PEPPER, które jest ich administratorem.

3.2. Każdy przypadek przetwarzania danych osobowych przez CODE&PEPPER odbywa się z poszanowaniem przepisów prawa ochrony danych osobowych i prywatności Użytkownika.

3.3. Podanie jakichkolwiek informacji, w tym danych osobowych tudzież za pośrednictwem przygotowanych w tym celu odpowiednich formularzy, kanałów kontaktowych, jak i za pośrednictwem innych podobnych źródeł jest dobrowolne i w pełni zależne od woli osoby, której dane dotyczą.

3.4. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania w Serwisie między innymi formularzy do pozyskiwania danych osobowych, w tym realizacji tożsamych im procesów przetwarzania danych osobowych znajduje się w dalszej części niniejszej Polityki prywatności lub odpowiednio na właściwych stronach / podstronach Serwisu.

3.5. Serwis wykorzystuje również Pliki Cookie w celach analitycznych, jak również w celach związanych z prezentacją Serwisu zgodnie z wyborami Użytkownika, w tym ustawieniami wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki, jak również w celu usprawnienia funkcjonowania Serwisu. Zaznacza się, że z założenia Serwis wykorzystuje pozyskane w ten sposób informacje/dane osób odwiedzających. Dodatkowo, serwis posiada wdrożony przez CODE&PEPPER skrypt Google Analytics, który wykorzystywany jest do szeroko rozumianych celów analitycznych – tj. w taki sposób, że Organizacja pozyskuje te informacje, wykorzystując je do analizy o charakterze ogólnym, globalnym (brak zamiaru pozyskiwania informacji dotyczącej konkretnej osoby fizycznej). Funkcjonowanie w Serwisie skryptu ma więc za zadanie dostarczenie Organizacji w szczególności informacji następującego typu:

 • częstotliwość odwiedzanych stron lub podstron,
 • rejon kraju lub świata, z którego generowany jest największy ruch odwiedzających,
 • typ urządzenia, z którego odbywa się dostęp do Serwisu,
 • ilość sesji,
 • współczynnik odrzuceń,
 • czas trwania sesji,
 • ilość aktywnych użytkowników,
 • typ przeglądarki, z której odbywa się dostęp do Serwisu, *oraz inne podstawowe funkcjonalności dostarczane przez Google Analytics. – wyżej wymieniony katalog nie ma charakteru enumeratywnego.

3.6. W przypadku przetwarzania danych osobowych CODE&PEPPER pozyskuje i przetwarza te dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów, w których są one pozyskiwane. Odbywa się to więc między innymi w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, nawiązania współpracy, kontaktu, relacji biznesowych i/lub celach analitycznych związanych z aktywnością Użytkownika w Serwisie.

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

4.1 Organizacja przetwarzając dane osobowe stosuje się do zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 5 RODO. W tym celu Organizacja podejmuje działania, aby dane osobowe w każdym przypadku były:

a. Przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą ("zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość");

b. Zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami ("ograniczenie celu");

c. Adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane ("minimalizacja danych");

d. Prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; W tym celu podejmuje się wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane ("prawidłowość");

e. Przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane ("ograniczenie przechowywania");

f. Przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych ("integralność i poufność").

Pliki Cookie – informacje ogólne

5.1. Zgodnie z definicją opublikowaną przez Google – Pliki Cookie oznaczają zapisywany na komputerze użytkownika niewielki plik, w którym przechowywane są ustawienia i inne informacje wykorzystywane na stronach odwiedzanych przez tego użytkownika. Pliki cookie mogą zawierać ustawienia witryn lub być używane do śledzenia interakcji użytkowników z witryną, dalej zwane „Pliki Cookie”.

5.2. CODE&PEPPER informuje, że – w rozumieniu motywu (30) RODO – odwiedzającym Serwis osobom fizycznym mogą zostać przypisane identyfikatory internetowe - takie jak adresy IP, identyfikatory plików cookie - generowane przez ich urządzenia, aplikacje, narzędzia i protokoły, czy też inne generowane identyfikatory.

5.3. Pliki Cookie mogą być więc zapisywane na urządzeniu Użytkownika (np. komputerze, tablecie, telefonie typu smartphone) w momencie wizyty na Serwisie.

5.4. Pliki Cookie mogą być przechowywane różnego rodzaju informacje zarówno o samym Użytkowniku, jak również o jego preferencjach czy sposobie w jaki porusza się po Serwisie.

5.5. Informacje dotyczące Plików Cookie (tzw. ciasteczek), sposobu ich usunięcia i zarządzania nimi, możecie Państwo znaleźć wykorzystując powszechnie dostępne źródła wiedzy np.: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla FireFox, Wikipedia

5.6. Sposób wykorzystania przez CODE&PEPPER Plików Cookie, jak również wyrażenie woli Użytkownika co do aktywności skryptu Google Analytics został opisany w dalszej części Polityki prywatności.

5.7. Wykorzystywanie przez Serwis Plików Cookie nie ma na celu identyfikacji Użytkowników.

**Cele przetwarzania danych osobowych oraz ich zakres **

6.1. Organizacja przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnych do realizacji celów, w których dane te zostały pozyskane.

6.2 Organizacja na podstawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CODE&PEPPER sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 / 302, 16-400 Suwałki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000509492, REGON: 200854635, NIP: 8442352987, (dalej zwana „CODE&PEPPER sp. z o.o.”, “Spółka”), przekazując ponadto dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w poszczególnych częściach Polityki prywatności.

Aplikacje na oferty współpracy/pracy

6.1.1. Organizacja pozyskuje i przetwarza dane osobowe osób odpowiadających (aplikujących) na ogłoszenia o współpracy/pracy publikowane przez CODE&PEPPER.

6.1.2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją prowadzoną przez CODE&PEPPER sp. z o.o. na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje, w tym również w celach kontaktowych w ramach nawiązywania potencjalnej współpracy lub pracy z CODE&PEPPER sp. z o.o.

 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ww. celach jest zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – Pani/Pana zgoda jest wyrażana poprzez działanie tj. w drodze jednoznacznej, potwierdzającej czynności jaką jest przesłanie przez Panią/Pana aplikacji za pośrednictwem dedykowane strony internetowej https://careers.codeandpepper.com/ lub e-mailowo na adres osoby z personelu CODE&PEPPER sp. z o.o. (adres poczty elektronicznej w domenie codeandpepper.com. Czynność ta jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez CODE&PEPPER sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z udziałem w rekrutacji prowadzonej przez CODE&PEPPER sp. z o.o.

 • Jednocześnie informujemy, że zawsze może Pani/Pan zmienić swoją decyzję. Wyrażoną zgodę można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 • Wyrażona w ten sposób zgoda stanowi również akceptację (zgodę) na otrzymywanie od Spółki informacji handlowych w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną w związku z prowadzoną rekrutacją, które to informacje handlowe mogą zostać zamieszczone w przesyłanych materiałach lub wiadomościach, a przesyłane drogą elektroniczną (e-mail)

 • W przypadku, gdy aplikuje Pani/Pan na stanowisko w ramach zatrudnienia w CODE&PEPPER sp. z o.o. w oparciu o Umowę o pracę, to Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Prawnie uzasadnionym interesem, o którym mowa powyżej [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] jest zabezpieczenie CODE&PEPPER sp. z o.o. przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z roszczeń związanych z procesem rekrutacji

 • Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzana na podstawie prawnie uzasadnionego interesu CODE&PEPPER sp. z o.o., o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jakim jest marketing własnych produktów lub usług oraz ochrona materialnych i niematerialnych dóbr CODE&PEPPER sp. z o.o., jak również nawiązywanie relacji biznesowych

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji i realizacji szerokorozumianego kontaktu z CODE&PEPPER sp. z o.o.

 • Jednocześnie informujemy, że wyżej wymienione cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych odnoszą się do procesu przetwarzania danych osobowych, o którym jest Pani/Pana aktualnie informowana. Oznacza to, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach i na innych podstawach prawnych, w szczególności w przypadku, gdy współpracuje już Pani/Pan z CODE&PEPPER sp. z o.o. lub gdy Pani/Pana dane osobowe są już przetwarzane w ramach innego procesu przetwarzania danych osobowych przez CODE&PEPPER sp. z o.o.

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych

6.2.1. Niezależnie od określonych powyżej celów (5.1. Aplikacje na oferty współpracy/pracy), jak również podstaw prawnych przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku ze złożeniem aplikacji, nie chcemy, aby nasz kontakt ograniczał się wyłącznie do tego procesu rekrutacyjnego, na który Pani/Pana aplikuje

 • Jeżeli chce Pani/Pan wziąć udział również w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o wyrażenie w tym celu zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych poprzez zaznaczenie dedykowanego checkbox’a w formularzu aplikacyjnych „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CODE&PEPPER sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CODE&PEPPER sp z o.o. i w związku z tym na archiwizację moich danych osobowych i pozostawanie w bazie potencjalnych pracowników/współpracowników CODE&PEPPER sp. z o.o.

 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ww. celu jest zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zawsze może Pani/Pan zmienić swoją decyzję. Wyrażoną zgodę można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, który miałby być inicjowany przez CODE&PEPPER sp. z o.o.

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO

6.2.2. Odpowiednie zastosowanie mają informacje, o których mowa w 6.1

Realizacja potencjalnych wspólnych projektów biznesowych poprzez udostępnienie profilu zawodowego obecnym lub potencjalnym Klientom/Kontrahentom CODE&PEPPER sp. z o.o.

6.3.1. Niezależnie od określonych powyżej celów (5.1. Aplikacje na oferty współpracy/pracy oraz 5.2. Udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych), jak również podstaw prawnych przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku ze złożeniem aplikacji, chcielibyśmy zwiększyć Pani/Pana szanse na nawiązanie z nami współpracy. Wiemy, że Pani/Pana umiejętności i doświadczenie zawodowe może być cenne przy realizacji przez CODE&PEPPER sp. z o.o. produktów lub usług na rzecz Klientów/Kontrahentów lub potencjalnych Klientów/Kontrahentów CODE&PEPPER sp. z o.o., co z kolei dla Pani/Pana może być ciekawą propozycją współpracy i rozwoju zawodowego.

 • Jeżeli chce Pani/Pan, aby niezależnie od prowadzonego procesu rekrutacyjnego, na który Pani/Pan aplikuje, CODE&PEPPER sp. z o.o. mogło przedstawić Klientowi/Kontrahentowi CODE&PEPPER sp. z o.o. lub potencjalnemu Klientowi/Kontrahentowi CODE&PEPPER sp. z o.o. Pani/Pana osobę jako potencjalnego pracownika/współpracownika CODE&PEPPER sp. z o.o. tj. na potrzeby potencjalnej współpracy z obecnym lub potencjalnym Klientem/Kontrahentem CODE&PEPPER sp. z o.o. poprzez pokazanie Klientowi/Kontrahentowi Pani/Pana CV zawierającego Pani/Pana dane osobowe, a w szczególności: profil zawodowy, doświadczenie zawodowe, umiejętności, wykształcenie, dane personalne w tym zdjęcie, to prosimy o wyrażenie w tym celu odpowiedniej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez ich udostępnienie na rzecz obecnych lub potencjalnych Klientów/Kontrahentów CODE&PEPPER sp. z o.o. poprzez zaznaczenie dedykowanego checkbox’a w formularzu aplikacyjnych „Wyrażam zgodę na udostępnienie przez CODE&PEPPER sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych w formularzu aplikacyjnym oraz CV, a dotyczących między innymi mojego profilu zawodowego, doświadczenia, wykształcenia, jak również moich danych personalnych w tym zdjęcia, obecnym lub potencjalnym Klientom/Kontrahentom CODE&PEPPER sp. z o.o. w celu zaprezentowania tym podmiotom mojej osoby jako potencjalnego pracownika/współpracownika CODE&PEPPER sp. z o.o. lub członka dedykowanego zespołu na potrzeby tej współpracy”

 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ww. celu jest zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zawsze może Pani/Pan zmienić swoją decyzję. Wyrażoną zgodę można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, który miałby być inicjowany przez CODE&PEPPER sp. z o.o.

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

6.3.2. Odpowiednie zastosowanie mają informacje, o których mowa w 6.1. / 6.2.

Okres przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w 5.1, 5.2, 5.3.

6.4.1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji ww. celów, a gdy wymóg przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów prawa, przez okres określony w tych przepisach.

6.4.2. Informujemy więc, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od momentu realizacji ostatniego kontaktu z Panią/Panem.

6.4.3. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, do momentu jej odwołania. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na potrzeby realizacji wspólnych projektów biznesowych poprzez udostępnienie mojego profilu zawodowego (CV) obecnym lub potencjalnym Klientom/Kontrahentom CODE&PEPPER sp. z o.o. do momentu jej odwołania.

6.4.4. W przypadku zgłoszenia przysługującego Pani/Panu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, do momentu jego uwzględnienia. W przypadku odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych od momentu jej skutecznego odwołania.

6.4.5. Informujemy, że okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może zostać wydłużony w szczególności w razie zmiany stanu faktycznego lub prawnego, jak również, gdy byłoby to uzasadnione do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Wykorzystanie Plików Cookie i związane z tym potencjalne przetwarzanie danych osobowych

6.5.1. Chcemy być fair w stosunku do Użytkowników odwiedzających i korzystających z naszego Serwisu. Informuje więc, że zgodnie z opisanym w części 3. Polityki prywatności – Korzystaniem z Serwisu i przetwarzaniem danych osobowych – CODE&PEPPER wykorzystuje również Pliki Cookie – w celach tam opisanych oraz w dalszej części Polityki prywatności – celach analitycznych oraz w celach związanych z prezentacją Serwisu zgodnie z wyborami Użytkownika, w tym ustawieniami wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki, jak również w celu usprawnienia funkcjonowania Serwisu. Mając jednocześnie na względzie określoną w RODO definicję danych osobowych, zaznaczamy, że w sytuacji, gdy informacje te zostają uznane za dane osobowe, to CODE&PEPPER jest ich administratorem i:

 • dane osobowe będą przetwarzane w celach szerokorozumianych analitycznych, statystycznych związanych z rekrutacją ruchem generowanym w Serwisie w związku z działalnością biznesową CODE&PEPPER oraz w tym związanych z prezentacją Serwisu uwzględniającą indywidualne ustawienia Użytkownika i usprawnienia funkcjonowania Serwisu;

 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadniony interes administratora danych osobowych.

 • uzasadnionym interesem administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jest zapisanie Twoim wyborów, prowadzenie szeroko rozumianych analiz generowanego ruchu w Serwisie (analiza aktywności Użytkowników) w celu poprawy funkcjonalności serwisu, jak również świadczonych przez CODE&PEPPER usług. Oznacza to więc, że Organizacja przetwarza te informacje w szczególności w następujących zamiarach:

 • analitycznych,

 • statystycznych,

 • administracyjnych i technicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu,

 • związanych z działalnością biznesową CODE&PEPPER i świadczonymi przez CODE&PEPPER usługami,

 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest również wyrażana przez Użytkownika zgoda poprzez dokonywane przez niego wybory ustawień przeglądarki. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości zgoda ta jest rozumiana jako zgoda, o której mowa w art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, jak również jako zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 • Jednocześnie informujemy, że zawsze może Pani/Pan zmienić swoją decyzję. Wyrażoną zgodę można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 • podanie tych informacji zawartych w plikach Cookie (danych osobowych) jest dobrowolne, a wynika z czynności wykonywanej przez Użytkownika i rozpoczęcia korzystania przez Serwisu. Jest jednak niezbędne do realizacji ww. celów. Niepodanie tych informacji nie niesie dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji w relacji z CODE&PEPPER. Konsekwencją niepodania tych informacji (szerokorozumianego wyłączenia plików cookie) jest między innymi brak wykorzystywania zapamiętanych przez Użytkownika ustawień związanych z korzystaniem z przeglądarki

 • profilowanie, do którego może dochodzić wynika ze specyfiki plików cookie, przetwarzania i wykorzystywanych w tym zakresie narzędzi infrastruktury informatycznej. Informujemy jednak, że dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

 • informacje te będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji ww. celów uwzględniając również cykl życia tych plików cookie, a gdy wymóg przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów prawa, przez okres określony w tych przepisach.

Wykorzystanie Google Analytics i związanych z tym Plików Cookie

6.6.1. W ramach funkcjonowania Serwisu wdrożone zostało internetowe narzędzie Google Analytics.

6.6.2. CODE&PEPPER daje Użytkownikowi możliwość wyrażenia swojej woli w tym zakresie – tj. czy w ramach korzystania przez Użytkownika z Serwisu, Google Analytics ma będzie aktywne czy nie.

6.6.3 W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości zaznacza się, że ze względów na możliwość korzystania przez Użytkownika z różnych przeglądarek lub ich trybów np. trybu „incognito” zapytanie o wyrażenie woli z poziomu Serwisu, o której mowa powyżej może być powielane ze względów technicznych. Serwis skoreluje więc Użytkownika i wybraną przez niego opcję z aktualnie wykorzystywaną przeglądarką i jej trybem oraz urządzeniem, zwane dalej „Zestaw cech urządzenia”. Oznacza, to, że następczy odmienny wybór dot. Aktywności Google Analytics w ramach korzystania przez Użytkownika z Serwisu przy użyciu przez Użytkownika innego Zestawu cech urządzenia, tj. innej przeglądarki, jej trybu lub urządzenia będzie właściwy (będzie stosowany) dla Użytkownika z oznaczonym Zestawem cech urządzenia. W związku z tym przykładowo następczy brak akceptacji, będzie stosowany wyłącznie do tego Zestawu cech urządzenia, za pośrednictwem którego Użytkownik wyraził tak określoną wolę. Ze względów technicznych wybór ten nie będzie mógł być stosowany w przypadku korzystania z Użytkownika z innego Zestawu cech urządzenia.

6.6.4. Wyrażenie woli Użytkownika (zgody) na aktywność narzędzia Google Analytics w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu jest indywidualne i odbywa się poprzez odznaczenie przez Użytkownika preferencji w momencie rozpoczęcia korzystania z Serwisu. Wyrażenie zgody przebiega zgodnie z dedykowaną w tym celu informacją wyświetlaną Użytkownikowi.

6.6.5. Mając na względzie określoną w RODO definicję danych osobowych, zaznaczamy, że w sytuacji, gdy informacje pozyskiwane na potrzeby funkcjonowania narzędzia Google Analytics zostają uznane za dane osobowe, to CODE&PEPPER jest ich administratorem. Ponadto, wyrażana w ten sposób zgoda jest również rozumiana jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych i:

 • dane osobowe będą przetwarzane w celach szeroko rozumianych analitycznych, statystycznych związanych z rekrutacją ruchem generowanym w Serwisie w związku z działalnością biznesową CODE&PEPPER;

 • funkcjonowanie w Serwisie skryptu Google Analytics ma za zadanie dostarczenie Organizacji w szczególności informacji następującego typu:

 • częstotliwość odwiedzanych stron lub podstron,

 • rejon kraju lub świata, z którego generowany jest największy ruch odwiedzających,

 • typ urządzenia, z którego odbywa się dostęp do Serwisu,

 • ilość sesji,

 • współczynnik odrzuceń,

 • czas trwania sesji,

 • ilość aktywnych użytkowników,

 • typ przeglądarki, z której odbywa się dostęp do Serwisu, *oraz inne podstawowe funkcjonalności dostarczane przez Google Analytics. – wyżej wymieniony katalog nie ma charakteru enumeratywnego

 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i znajduje ona odpowiednie zastosowanie do tej, o której mowa między innymi w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Wyrażoną zgodę można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 • podanie tych informacji zawartych w plikach Cookie (danych osobowych) jest dobrowolne, a wynika z czynności wykonywanej przez Użytkownika i rozpoczęcia korzystania przez Serwisu. Jest jednak niezbędne do realizacji ww. celów. Niepodanie tych informacji nie niesie dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji w relacji z CODE&PEPPER. Konsekwencją niepodania tych informacji jest brak aktywności narzędzia Google Analytics

 • profilowanie, do którego może dochodzić wynika ze specyfiki plików cookie, przetwarzania i wykorzystywanych w tym zakresie narzędzi infrastruktury informatycznej. Informujemy jednak, że dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

 • informacje te będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji ww. celów uwzględniając również cykl życia tych plików cookie lub do momentu wycofania przez Użytkownika zgody (z uwzględnieniem Zestawu cech urządzenia), a gdy wymóg przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów prawa, przez okres określony w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą

7.1. W przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 15, 16, 17, 18, 20 i 21 RODO, przysługuje Pani/Panu: prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.1.1. Art. 15 RODO [Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą]

 1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

a) cele przetwarzania;

b) kategorie odnośnych danych osobowych;

c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą - wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

 1. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem.

 2. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się w powszechnie stosowanej formie elektronicznej.

 3. Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych. *stan prawny na dzień 22.08.2022 r.

7.1.2. Art. 16 RODO [Prawo do sprostowania danych] Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. *stan prawny na dzień 22.08.2022 r.

7.1.3. Art. 17 RODO [Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym")]

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust.

2 wobec przetwarzania;

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.

 1. Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to - biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji - podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

 2. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3;

d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub

e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. *stan prawny na dzień 22.08.2022 r.

7.1.4. Art. 18 RODO [Prawo do ograniczenia przetwarzania]

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 1. Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

 2. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy ust. 1. *stan prawny na dzień 22.08.2022 r.

7.1.5. Art. 20 RODO [Prawo do przenoszenia danych]

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 1. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 2. Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 3. Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych. *stan prawny na dzień 22.08.2022 r.

7.1.6. Art. 21 RODO [Prawo do sprzeciwu]

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 3. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

 4. Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.

 5. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. *stan prawny na dzień 22.08.2022 r.

7.2. Ponadto, ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polski jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2

Odbiorcy danych osobowych

8.1. Zgodnie z RODO, CODE&PEPPER może korzystać z podmiotów przetwarzających (procesorów) i powierzyć im przetwarzanie danych osobowych. CODE&PEPPER informuje, że będzie przekazywać dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzyło ich przetwarzanie. Do kategorii tych odbiorców należą: dostawcy rozwiązań infrastruktury IT, podwykonawcy, dostawcy i podmioty współpracujące z CODE&PEPPER, świadczące usługi obsługi administracyjnej, księgowo-finansowej, kadrowej, usługi doradcze i inne usługi zamówione przez CODE&PEPPER. Podmioty te mogą wykorzystywać również dalsze podmioty przetwarzające.

8.2. Dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), na zasadach określonych w rozdziale V RODO, a w takim przypadku CODE&PEPPER stosuje się do tych wymów RODO i transfer danych osobowych poza EOG może opierać się m.in. na podstawie Standardowych Klauzul Umownych. Dodatkowe informacje w zakresie transferu danych osobowych poza EOG, CODE&PEPPER udostępnia w publikowanych przez CODE&PEPPER informacjach dot. przetwarzania danych osobowych, jak również pod adresem kontaktowym.

8.3. CODE&PEPPER nie będzie udostępniać Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom, chyba że udostępnienie będzie dopuszczalne przepisami prawa, w szczególności, gdy będzie ono wynikało z przepisów prawa lub stosunku prawnego łączącego Panią/Pana ze CODE&PEPPER.

Kontakt

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, wnioski, wątpliwości, niejasności związane z przetwarzaniem danych osobowych lub ochroną prywatności, o której mowa w niniejszej Polityce prywatności, prosimy skontaktuj się z nami.

e-mail: rodo@codeandpepper.com listownie: CODE&PEPPER sp. z o.o., ul. Innowacyjna 1 / 302, 16-400 Suwałki.