Newsletter prowadzony przez Code & Pepper Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach

„Zasady wysyłki Newslettera Code & Pepper"

Niniejszy dokument przedstawia stosowane przez CODE&PEPPER sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach przy ul. Innowacyjna 1/302, 16-400 Suwałki zasady dotyczące prowadzonej przez spółkę wysyłki Newslettera i związane z tym przetwarzanie danych osobowych, w tym opracowane w formie Regulaminu.

  1. Definicje.

1.1. „Code & Pepper” – oznacza CODE&PEPPER sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 / 302, 16-400 Suwałki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000509492, REGON: 200854635, NIP: 8442352987, kapitał zakładowy: 5 250 zł, pokryty w całości;

1.2. „Newsletter” – oznacza zgodnie z powszechnym znaczeniem wysyłkę Newslettera prowadzoną przez CODE&PEPPER

1.3. „RODO” – oznacza ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1);

1.4. „administrator", "administrator danych osobowych", "ADO" – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;

1.5. "dane osobowe", "dane" – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

1.6. "przetwarzanie" – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

1.7. "zgoda" – osoby, której dane dotyczą – oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości – za sprawą funkcjonowania w systemie prawnym różnych aktów prawnych ściśle ze sobą oddziałujących i mających odpowiednie zastosowanie do pewnych procesów przetwarzania danych osobowych – wyrażaną zgodę rozumie się przede wszystkim jako zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO, jak również (w zakresie w jakim okoliczność ta wynika z procesu przetwarzania danych osobowych) w rozumieniu innych przepisów prawa, w szczególności takich jak: Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2022.1648), Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344) wraz późniejszymi zmianami tych aktów prawnych;

1.8. „Zasady wysyłki Newsletteru CODE&PEPPER" – niniejszy dokumentu, stanowiący: (i) Regulamin wysyłki Newsletteru prowadzonego przez CODE&PEPPER, i odpowiednio (ii) Zasady na jakich CODE&PEPPER prowadzi wysyłkę Newsletteru oraz informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z Newsletterem CODE&PEPPER w rozumieniu RODO i właściwych przepisów prawa;

1.9. „Regulamin” – niniejszy dokument. 2. Newsletter prowadzony przez CODE&PEPPER oraz charakter niniejszego dokumentu. 2.1. Niniejszy dokument „Zasady wysyłki Newslettera CODE&PEPPER” reguluje oraz przedstawia: (i) zasady na jakich CODE&PEPPER prowadzi wysyłkę Newslettera, (ii) sposób w jaki CODE&PEPPER przetwarza dane osobowe w związku z Newsletterem CODE&PEPPER w rozumieniu RODO (klauzula obowiązku informacyjnego) i właściwych przepisów prawa (zwłaszcza dot. osób zapisujących się do Newsletteru i pozostających z bazie Newsletter CODE&PEPPER), (iii) proces zapisu do Newslettera CODE&PEPPER (iv) proces wypisania się z Newslettera CODE&PEPPER jak również (v) pozostałe istotne informacje dotyczące Newslettera prowadzonego przez CODE&PEPPER

2.2. Zasady wysyłki Newslettera CODE&PEPPER należy rozumieć jako: (i) regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, i odpowiednio (ii) dokument przedstawiający zasady na jakich CODE&PEPPER prowadzi wysyłkę Newslettera, w tym informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z Newsletterem CODE&PEPPER w rozumieniu RODO i właściwych przepisów prawa – zwłaszcza w sytuacji, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych do wysyłki Newslettera jest zgoda, a nie akceptacja umowa w wyniku akceptacji regulaminu.

2.3. Dopuszczalny dwojaki charakter podstaw prawnych do wysyłki Newslettera CODE&PEPPER, o którym mowa powyżej wynika z: (i) mnogości i różnorodności prowadzonych przez CODE&PEPPER działań o charakterze PR oraz marketingowym, oraz (ii) cech poszczególnych procesów przetwarzania danych osobowych Code&Pepper w ramach, których umożliwia się efektywny zapis do Newslettera i związane z tym stosowanie techniczno-organizacyjnych środków.

2.4. Niniejszy dokument obowiązuje i wiąże Strony (CODE&PEPPER i zapisanego do Newslettera).

2.5. Niniejszy dokumentu obowiązuje Strony niezależnie od sposobu jego akceptacji przez zapisującego się do Newslettera. Zapisanie się do Newslettera CODE&PEPPER zwłaszcza poprzez wypełnienie dedykowanego formularza zapisu, jest jednoznaczne z tym, że zapisujący się do Newslettera: (i) zapoznał się z treścią niniejszego dokumentu; jak również (ii) akceptuje jego treść. Akceptacja niniejszego dokumentu może odbywać się w dowolnej formie, w tym zwłaszcza (niewyłącznie) może wynikać z jednoznacznej czynności zapisu do Newslettera (np. podanie adresu e-mail do wysyłki Newsletteru) lub poprzez możliwy dostępu do przedmiotowego dokumentu i nie zgłoszenie zastrzeżeń (tj. nie wypisanie się z Newslettera).

  1. Newsletter CODE&PEPPER

3.1. CODE&PEPPER prowadzi wysyłkę Newslettera wedle własnego swobodnego uznania, w zakresie dotyczącym prowadzonej działalności gospodarczej.

3.2. Newsletter realizowany jest wyłącznie względem osób zapisanych do Newslettera CODE&PEPPER

3.3. Każda zapisana osoba do otrzymywania Newslettera CODE&PEPPER est uprawniona w dowolnym momencie do wypisania się z bazy Newsletter.

3.4. Wypisanie się z bazy Newsletter nie jest tożsame i jednoznaczne z jednoczesnym zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą w innych celach, zwłaszcza (nie wyłącznie) w ramach innych procesów przetwarzania danych osobowych – Oznacza to, że każda osoba, które zamierzałaby wraz z wypisaniem się z Newslettera dokonać realizacji innych praw wynikających i przysługujących jej z przepisów RODO winna o tym dodatkowo wyraźnie poinformować Code&Pepper (np. w formie oddzielnego zgłoszenia).

3.5. CODE&PEPPER jest uprawnione do swobodnego doboru treści wysyłanych w ramach Newslettera w każdym jednak przypadku treści te pozostają związane z szerokorozumianą działalnością CODE&PEPPER zwłaszcza w ramach materiałów promocyjnych, publicystycznych, technologicznych/naukowych, dostępu do podcastów, jak również informacji o organizacji wydarzeń takich jak szkolenia, warsztaty, konferencje, konkursy i inne. Oznacza to, że zwłaszcza (niewyłącznie) mogą to być w szczególności widomości o: (i) odcinkach podcastów, (ii) treści na blogu CODE&PEPPER,
(iii) informacje o wydarzeniach, w których udział bierze CODE&PEPPER zwłaszcza (konferencje, meet up’y, warsztaty), (iv) promowanie ofert pracy/współpracy, (v) informacje okolicznościowe i dotyczące bieżącej działalności CODE&PEPPER, jak również (vi) inne.

  1. Zapis do Newslettera CODE&PEPPER 4.1. Zapis do Newslettera CODE&PEPPER następuje w ramach następujących sposobów: (i) poprzez podanie adresu e-mail do otrzymywania Newslettera i akceptacja niniejszego Regulaminu Newslettera, lub (ii) poprzez podanie adresu e-mail do otrzymywania Newslettera wraz z jednoczesnym wyrażeniem zgody otrzymywanie Newslettera.

Obie z form na równi umożliwiają zapis osoby zainteresowanej, jednocześnie uprawniając CODE&PEPPER do wysyłki Newslettera.

  1. Wypisanie się z Newslettera CODE&PEPPER

5.1. Wypisanie adresu e-mail z bazy Newsletter następuje poprzez skorzystanie z (kliknięcie) dedykowanego linku w stopce e-maila będącego realizację Newslettera.

5.2. Link do wypisania się z Newslettera może stanowić odnośnik do dedykowanego miejsca, które będzie przewidywało potwierdzenie decyzji o wypisaniu. CODE&PEPPER zastrzega sobie niezbędny czas w celu trwałego wypisania z bazy Newsletter, zwłaszcza na okoliczność niezbędnych do podjęcia środków techniczno-organizacyjnych.

  1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 6.1. Administrator danych osobowych

6.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CODE&PEPPER sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 / 302, 16-400 Suwałki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000509492, REGON: 200854635, NIP: 8442352987, (dalej zwana „CODE&PEPPER sp. z o.o.”, “Spółka”).

6.2. Istotne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

6.2.1. CODE&PEPPER będzie przetwarzało pozyskane dane osobowe w celach związanych z (i) realizacją Newslettera CODE&PEPPER oraz (ii) realizacją własnych uzasadnionych interesów.

6.2.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, w których dane są pozyskiwane. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wysyłki Newslettera.

6.3. Cele przetwarzania danych osobowych

6.3.1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z:

(i) wysyłką Newsletteru CODE&PEPPER i otrzymywania materiałów związanych z szerokorozumianą działalnością CODE&PEPPER, zwłaszcza materiałów promocyjnych, publicystycznych, technologicznych/naukowych, dostępu do podcastów, jak również informacji o organizacji wydarzeń takich jak szkolenia, warsztaty, konferencje, konkursy i inne, jak również

(ii) realizacją uzasadnionych interesów CODE&PEPPER, które polegają na przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych tj.: do celów marketingowych i promujących działalność CODE&PEPPER, zwłaszcza poprzez (nawiązanie kontaktu lub współpracy, promowanie współpracy, promowanie lub marketing własnych produktów lub usług, promowanie innowacyjności, organizację konkursów, w tym ich inicjowanie, jak również inne uzasadnione działania związane z profilem biznesowym CODE&PEPPER), jak również do celów związanych z zabezpieczenia się przez ewentualnymi roszczeniami i obroną swoich praw, w tym ochroną materialnych i niematerialnych dóbr CODE&PEPPER.

6.3.2. Jednocześnie informujemy, że wyżej wymienione cele, jak również poniższe podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych odnoszą się do procesu przetwarzania danych osobowych, o którym jest Pani/Pana aktualnie informowana. Oznacza to, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach i na innych podstawach prawnych, w szczególności w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są już przetwarzane w ramach innego procesu przetwarzania danych osobowych przez CODE&PEPPER sp. z o.o.

6.4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

6.4.1. Biorąc pod uwagę indywidualne okoliczności zapisu do Newslettera CODE&PEPPER jego wysyłka może odbywać się odpowiednio na następujących podstawach prawych:

6.4.1.1. [umowa jako akceptacja Regulaminu] Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach określonych niniejszym dokumentem (Newsletter CODE&PEPPER) jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. umowa - będąca wynikiem akceptacji Regulaminu, jak również art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora danych osobowych).

6.4.1.2. [zgoda] Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach określonych niniejszym dokumentem (Newsletter CODE&PEPPER ) jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażona przez Panią/Pana zgoda na wysyłkę Newslettera pozyskana przez CODE&PEPPER w ramach odpowiedniego zapytania/procesu przetwarzania danych osobowych, jak również art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora danych osobowych). Jednocześnie informujemy, że zawsze może Pani/Pan zmienić swoją decyzję. Wyrażoną zgodę można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.4.2. Pani/Pana dane osobowe mogą być również niezależnie przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów CODE&PEPPER, jak również na podstawie pochodnych podstaw prawnych w związku z wysyłką Newslettera CODE&PEPPER.

6.4.2.1. [uzasadniony interes] Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w ramach realizacji uzasadnionych interesów CODE&PEPPER [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO], które polegają na przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych tj.: do celów marketingowych i promujących działalność CODE&PEPPER, zwłaszcza poprzez (nawiązanie kontaktu lub współpracy, promowanie współpracy, promowanie lub marketing własnych produktów lub usług, promowanie innowacyjności, organizację konkursów, w tym ich inicjowanie, jak również inne uzasadnione działania związane z profilem biznesowym CODE&PEPPER), jak również do celów związanych z zabezpieczenia się przez ewentualnymi roszczeniami i obroną swoich praw, w tym ochroną materialnych i niematerialnych dóbr CODE&PEPPER

6.4.2.2. [przepis prawa] Pochodną wskazanych działań i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych może być również przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych.

6.4.3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych wysyłką Newslettera CODE&PEPPER jest wyrażana w ramach odpowiedniego zapytania o wyrażenie zgody i w sposób tam określony. Z uwagi na okoliczność, że CODE&PEPPER zamierza dotrzeć do możliwie szerokiego kręgu odbiorców prowadzonego Newslettera, to zapytanie o wyrażenie zgody na wysyłkę Newslettera jest realizowane odpowiedniego procesu przetwarzania danych osobowych. Sposób wyrażenie zgody wynika ze specyfiki zapytania i w każdym przypadku następuje w zakresie przewidzianym i dopuszczalnym przepisami RODO – zwłaszcza (niewyłącznie): (i) skorzystanie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego, (ii) kliknięcie odpowiedniego, dedykowanego linku/klawisza, (iii) odznaczenie checkbox’a – „ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA PROWADZONEGO PRZEZ CODE&PEPPER ” (lub o analogicznej treści), lub (iv) podanie adresu e-mail w miejscu wskazanych do podania adresu e-mail w celu zapisania do Newslettera. Wszelkie te wyszczególnione przykłady oraz działania analogiczne są jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez CODE&PEPPER Pani/Pana danych osobowych w ramach Wysyłki Newslettera CODE&PEPPER.

6.4.4. Wyrażona w ten sposób zgoda (lub odpowiednio zapis do Newslettera w innej formie) stanowi również akceptację (zgodę) na otrzymywanie od CODE&PEPPER informacji handlowych w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które mogą zostać zamieszczone w przesyłanych materiałach lub wiadomościach, a przesyłane drogą elektroniczną (e-mail).

6.4.5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ww. celach wysyłki Newslettera CODE&PEPPER jest jednocześnie zgoda art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE).

6.5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

6.5.1. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

6.6. Odbiorcy danych osobowych

6.6.1. Zgodnie z RODO, Spółka może korzystać z podmiotów przetwarzających (procesorów) i powierzyć im przetwarzanie danych osobowych. Spółka informuje, że będzie przekazywać dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzyła ich przetwarzanie. Do kategorii tych odbiorców należą: dostawcy rozwiązań infrastruktury IT, podwykonawcy, dostawcy i podmioty współpracujące ze Spółką, świadczące usługi obsługi administracyjnej, księgowo-finansowej, kadrowej, usługi doradcze i inne usługi zamówione przez Spółkę. Podmioty te mogą wykorzystywać również dalsze podmioty przetwarzające.

6.6.2. Dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), na zasadach określonych w rozdziale V RODO, a w takim przypadku Spółka stosuje się do tych wymów RODO i transfer danych osobowych poza EOG może opierać się m.in. na podstawie Standardowych Klauzul Umownych. Dodatkowe informacje w zakresie transferu danych osobowych poza EOG Spółka udostępnia w publikowanych przez Spółkę informacjach dot. przetwarzania danych osobowych, jak również pod adresem kontaktowym.

6.6.3. Spółka nie będzie udostępniać Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom, chyba że udostępnienie będzie dopuszczalne przepisami prawa, w szczególności, gdy będzie ono wynikało z przepisów prawa lub stosunku prawnego łączącego Panią/Pana ze Spółką.

6.7. Okres przetwarzania danych osobowych

6.7.1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji ww. celów, a gdy wymóg przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów prawa, przez okres określony w tych przepisach.

6.7.2. Informuje się, że w ramach wysyłki Newsletteru, przez okres w jaki pozostaje Pani/Pan w bazie Newslettera CODE&PEPPER tj. do momentu, w którym skutecznie nie wypisze się Pani/Pan z Newslettera CODE&PEPPER, jak również przez okres ochrony przed roszczeniami, zwłaszcza gdy będzie to uzasadnione okolicznościami. CODE&PEPPER może również skrócić okres przetwarzania danych, jeżeli uzna to za uzasadnione lub celowe.

6.7.3. Informuje się, że w ramach uzasadnionego interesu CODE&PEPPER: (i) przez okres trwania innych podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a po ich ustaniu przez okres niezbędny do realizacji tych celów, jednak nie dłuższy jak 12 miesięcy, zwłaszcza w przypadku działań marketingowych/promujących; (ii) przez okres niezbędny do realizacji tych celów, jednak nie dłuższy jak 12 miesięcy, zwłaszcza w przypadku działań marketingowych/promujących,

6.7.4. Sygnalizuje się, że każdym jednak przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie do realizacji celu ich przetwarzania.

6.7.5. W przypadku zgłoszenia przysługującego Pani/Panu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, do momentu jego uwzględnienia. W przypadku odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych od momentu jej skutecznego odwołania.

6.7.6. Informujemy, że okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może zostać wydłużony w szczególności w razie zmiany stanu faktycznego lub prawnego, jak również, gdy byłoby to uzasadnione do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

6.8. Prawa osób, których dane dotyczą

6.8.1. W przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 15, 16, 17, 18, 20 i 21 RODO, przysługuje Pani/Panu: prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6.8.2. CODE&PEPPER dodatkowo informuje, że dostęp do wyżej wymienionych przepisów prawa jest powszechnie dostępny, jak również wyciąg do przepisów punktu powyżej został zamieszczony przez CODE&PEPPER na stronie https://careers.codeandpepper.com/cookies

6.8.3. Ponadto, ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polski jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.

6.9. Kontakt

6.9.1. e-mail: rodo@codeandpepper.com

6.9.2. listownie: CODE&PEPPER sp. z o.o., ul. Innowacyjna 1 / 302, 16-400 Suwałki

  1. Zmiany niniejszego dokumentu i postanowienia końcowe

7.1. CODE&PEPPER zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego dokumentu w dowolnym momencie. Wejście w życie zmian następuje z dniem ich opublikowania przez CODE&PEPPER na stronie internetowej lub w miejscu, z którym był zamieszczony pierwotnie dokumentu, chyba że dokonanych zmian wynika inny termin ich wejścia w życie.

7.2. CODE&PEPPER zastrzega sobie prawo rozwinięcia niniejszego dokumentu, również z ramach informacji publikowanych bezpośrednio w miejscach związanych z Newsletterem.

CODE&PEPPER Sp. z o.o.